Jaarstukken Vroedschap

Financiële bijlage bij het jaarverslag

Vroedschap Fransum


Het jaar 2018 werd afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 700,00 euro. Dit resultaat is vooral te danken aan een inhaalslag op de inning van donaties van Burgers en het aantrekken van nieuwe donateurs. Daarnaast is er een opmerkelijke stijging van het aantal verhuringen te bemerken.

Lopende het jaar heeft de penningmeester 1000,00 euro aan de reserverekening toegevoegd. De Vroedschap heeft dit najaar besloten de keukeninventaris een flinke opfrisbeurt te geven om de catering- mogelijkheden bij de optredens aan de wensen van de tijd aan te passen. De noodzakelijke aanpassingen aan vloeren, ramen en dak van de kerk zijn wat de kosten betreft grotendeels door onze koepel , de Stichting  Oude Groninger  Kerken gedragen. Dat geeft ons de financiële ruimte komend jaar een nieuwe , wervende folder over de kerk en z’n historie te laten vervaardigen.

Onze  financiële reserve willen we vooral behouden voor grotere calamiteiten , zoals vervanging van de piano, de inventaris van de kerk, zoals meubilair,  dan wel vervanging van de CV-ketel.

De Vroedschap ziet het 2019 ook financieel met vertrouwen tegemoet. fffffffffff

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan 2019 Vroedschap Fransum

    Afspraken met de SOGK

Het afgelopen jaar heeft de vroedschap in goed overleg met de Stichting Oude Groninger Kerken een aantal noodzakelijke onderhoud klussen in en rond de kerk laten verrichten. Geregeld onderhouden we contact met het bureau van de SOGK over, met name, publicitaire aangelegenheden. Komend jaar zal er een standaard ‘Kerk Fransum’ folder worden vervaardigd. Het recent herziene ‘reglement plaatselijke commissie’ van de SOGK behoeft nadere precisering. De Vroedschap Fransum is immers een zelfstandige stichting ten behoeve van het beheer van de kerk. De vroedschap zal met het bestuur van de SOGK nader overleggen over de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

    Burgers van Fransum

Het burgerbestand (betalende donateurs) van de stichting is door de secretaris bijgewerkt. Het aantal burgers is langzaam weer groeiende. Wij zullen doorgaan met onze pogingen het burgerbestand uit te breiden en vooral ook jongeren te interesseren. Wij zullen meer aandacht schenken aan de voordelen van het burgerschap bijvoorbeeld bij de verhuur van de kerk. Ons streven om weer naar minimaal 100 bijdragende donateurs te groeien in 2020 blijft bestaan. De ondernomen stappen om de status van ANBI-instelling te verkrijgen lopen helaas op niets uit. De steeds weerkerende administratieve eisen en – verplichtingen dienaangaande zijn een te grote belasting die niet opwegen tegen de voordelen. De vroedschap zal komend voorjaar op 30 maart weer een grote schoonmaak dag organiseren en zijn burgers daarin betrekken om het saamhorigheidsgevoel te versterken.

    Verhuur van de kerk

Het afgelopen jaar schreven wij dat we streefden de kerk ongeveer 25 keer per jaar te verhuren. Inmiddels zitten we voor 2018 al boven de 40 keer. We verhogen de huurprijs niet maar stellen wel uniforme eisen aan de verhuur van dagdelen: het minimumtarief is 50 euro, ook voor burgers. De rekeneenheid is 12,50euro per uur. Het dagtarief is 100 euro, voor burgers 50 euro. (Een ochtend huren met uitloop in de middag zou bijvoorbeeld 75 euro kunnen kosten.) Bij verhuur meer dan 2 dagen per jaar is in overleg met de penningmeester een coulanceregeling mogelijk. De kerk is in principe altijd open voor passanten. De toegenomen verhuur is (onder anderen) een reden om komend jaar het sanitair en de keukeninventaris aan te pakken en te verbeteren. Zoals het nu is gesteld, is het niet meer te verkopen aan de huurders.

    Handverkoop

De verkoop van uitgestalde kaarten, boekjes en cd’s zal worden voortgezet. Voor bezoekers is het aantrekkelijk een klein aandenken te kunnen kopen. De ‘klokkenpot’ blijkt altijd weer opnieuw gevuld met giften. De nagestreefde opbrengst uit de verkoop en de giften is 500euro per jaar. Ook het afgelopen jaar is gebleken dat een altijd geopende kerk met inventaris en kleine koopwaar geen aanleiding tot ontvreemding geeft.

    Eigen optredens/ Verkoop consumpties

Ook dit jaar zal de Vroedschap deelnemen aan de Open Monumentendag, de Jazz-fietstoer en de jaarlijkse Kwartetdag. Daarnaast zullen wij een lezing organiseren over de kerk en zijn wierde  en organiseren we een muzikale ontmoeting met onze burgers en andere muzikale vrienden.Bij de concerten die de vroedschap zelf organiseert, zoals op de Open Monumentendag, worden koffie, thee en koek verkocht door vrijwilligers. De opbrengst hiervan bedraagt netto 150 euro per jaar. Dit bedrag is natuurlijk bij lange na niet voldoende om de optredende musici te kunnen betalen, maar de vroedschap meent dat het organiseren van 2 concerten per jaar, betaald uit de kas van de stichting, een belangrijke vorm van publiciteit voor Fransum is. Ook komend jaar heeft dit prioriteit en zullen wij ook de ‘koek en zopie’ verzorgen.

    Informatievoorziening

Dit jaar is onze nieuw opgezette website: www.kerkfransum.wordpress.com gelinkt aan de hiertoe aangepaste SGOK-site en www.kerkfransum.nl. De Agenda is te raadplegen om boekingen sneller tot stand te laten komen. De vroedschap heeft met de websiteontwikkelaar geoefend in het gebruik van de site. Momenteel zijn we zelf in staat berichten en informatie op de site te plaatsen. In 2019 zullen we daar nog intensiever mee aan de slag gaan. Op diverse plaatsen zal de informatievoorziening van de kerk Fransum worden verbeterd. Dit mede om meer burgers aan te trekken. De vroedschap leden zullen zich inspannen aan huurders van de kerk steeds informatie te geven over het nut en noodzaak van het burgerschap. Deze informatie zal niet alleen gaan over praktische zaken als huurcontract, parkeren en sanitair maar ook over de cultuurhistorische aspecten van de kerk.

    Schoonmaken en -houden van de kerk

Sinds anderhalf jaar is Oskar ??? uit Den Ham belast met het schoonmaken van de kerk. Hij doet de noodzakelijke inkopen doet de bewassing van de toilethanddoeken en het keukenlinnen. Wij hebben met Oskar goed overleg gehad . Beide partijen willen deze afspraak ook in 2019 zo houden.

    Huur opslagruimte en grasmaaien

Een deel van de schuur van de heer Hoogerwerf, onze directe en enige buur tegenover de kerk, wordt gehuurd voor de opslag van materialen. De heer Hoogerwerf maait ook het gras rondom de kerk en houdt de graven schoon tegen een geringe vergoeding. De afspraken die hierover zijn gemaakt, zijn tot ieders tevredenheid nagekomen en wij willen deze dan ook voor 2019 bestendigen.

Fransum, december 2018 ff